Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 ประวัติพระนางมัลลิกา

พระนางมัลลิกา

                  พระนางมัลลิกา ทรงเป็นธิดาของนายมาลาการ (ช่างทำดอกไม้) นางมีหน้าที่ออกไปเก็บดอกไม้ในสวนเพื่อนำมาให้บิดาทำ
พวงมาลัยทุกวันหรือไม่ก็จัดดอกไปให้เป็นระเบียบเพื่อไว้ขายเป็นประจำ นอกจากนี้นางยังได้ถวายดอกไม้และได้ฟังพระธรรมเทศนา
จากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่อายุยังน้อย

         เมื่อนางมีอายุประมาณ 16 ปี ขณะเก็บดอกไม้ นางได้ร้องเพลงไปพลางเก็บดอกไม้ไปพลางอย่างมีความสุข และในขณะนั้นเองพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ปลอมพระองค์เป็นสามัญชน ได้ฟังเพลงที่นางขับร้องได้อย่างไพเราะจับใจจึงปรากฏพระองค์ขึ้นและสนทนากับนาง ก็รู้สึกพอพระทัยมากขึ้น ต่อมาอีกสองสามวัน พระองค์จึงส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับนางมาไว้ในพระราชวัง นางจึงรู้ความจริงว่า บุรุษที่นางสนทนาด้วยในวันก่อนนั้นเป็นพระราชาพระนามว่า ปเสนทิโกศล และพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ทรงอภิเษกสมรสกับนาง และทรงสถาปนาให้เป็นพระมเหสีด้วย

         พระนางมัลลิกาเป็นสตรีที่มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทรงเป็นที่รักและชื่นชมของพระสวามีเป็นอย่างมากพระเจ้าปเสนทิโกศลถึงแม้ว่าในระยะหลังนี้พระองค์จะหันมาสนใจในพระพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่อลัทธิดั้งเดิมบางอย่างอยู่ เช่น เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีบูชายัญ ครั้งหนึ่ง พระองค์รับสั่งให้ตระเตรียมพิธีบูชายิ่งใหญ่ มีการฆ่าสัตว์อย่างละ 700 ตัว เซ่นสรวงด้วย พระนางมัลลิกาทรงทัดทานมิให้พระองค์ทำบาป และได้แนะนำให้พระองค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอรับคำแนะนำซึ่งพระองค์ก็ทรงทำตาม และยกเลิกพิธีบูชายัญ

         อนึ่ง เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลแข่งกับชาวเมืองทำบุญกัน ประชาชนมักจะทำทานอันประณีตและมโหฬาร พระเจ้าปเสนทิโกศลจนพระทัยไม่รู้จะทำประการใด จึงจะทำให้ทานของพระองค์มโหฬารและแปลกใหม่กว่าประชาชน จึงขอรับคำแนะนำจากพระนางมัลลิกา ซึ่งพระนางมัลลิกาก็แนะนำให้พระองค์ทรงทำ “อสทิสทาน” (ทานที่ไม่มีใครเหมือน) และพระองค์ก็ทรงทำตาม นับว่าเป็นความเฉลียวฉลาดอันเกิดจากสติปัญญาของพระนางมัลลิกาอย่างแท้จริง

         พระนางมัลลิกาไม่มีพระราชโอรส เมื่อพระนางพระครรภ์แก่ จวนจะมีประสูติกาล พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงมีความปรารถนา
อยากได้พระราชโอรส ทรงตั้งความหวังไว้ในพระทัยไว้มาก แต่เมื่อพระนางมัลลิกาประสูติพระราชธิดา ทำให้พระองค์เสียพระทัยมาก จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อปรับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสปลอบพระทัยว่า ธิดาหรือโอรสไม่สำคัญ เพศมิใช่เป็นเครื่องแบ่งหรือบอกความแตกต่างในด้านความรู้ความสามารถ สตรีที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติธรรม และเป็นมารดาของบุคคลสำคัญ ย่อมประเสริฐกว่าบุรุษ ด้วยพระดำรัสนี้ ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

         ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาว่า พระนางรักพระองค์ไหม รักมาเพียงใด แต่พระนางมัลลิกากลับตอบว่า พระนางรักตนเองมากกว่าสิ่งใด ด้วยคำตอบของพระนางทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงน้อยพระทัยด้วยทรงคิดว่าพระมเหสีไม่รักพระองค์เสมอเหมือนชีวิตของนาง เมื่อมีโอกาสเหมาะจึงกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบถึงเรื่องดังกล่าว พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่า “มัลลิกาพูดถูกแล้วมหาบพิตร เพราะบรรดาความรักทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีความรักใดจะเท่ากับความรักตนเอง มัลลิกาพูดคำจริงตรงกับใจเธอ มหาบพิตรควรจะชื่นชมมเหสีที่ยึดมั่นในสัจจะ (ความจริง) เช่นนี้”พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ฟังพระดำรัสนี้แล้วจึงค่อยคลายความน้อยพระทัยลงได้

          พระนางมัลลิกาเป็นพุทธสาวิกาผู้มั่นคงในธรรม และช่วยคนอื่นให้เข้าถึงธรรมด้วย ในฐานะพระมเหสีของพระราชา พระนางเป็น
พระสาวิกาพึ่งตัวเองได้ในทางธรรมและช่วยให้ผู้อื่นโดยเฉพาะพระสวามีพึ่งตัวเองได้ด้วย พระนางจึงทรงเป็นสตรีตัวอย่างที่ดีท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

           คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

          1. พระนางมัลลิกาเป็นผู้กตัญญูกตเวที กล่าวคือ เมื่อพระนางยังเป็นเด็กสาวธิดาของนายมาลาการนั้น พระนางได้ช่วยบิดาเก็บดอกไม้ในสวนและจัดให้เป็นระเบียบเพื่อนำไปขายทุกวั้น นับว่าพระนางเป็นผู้กตัญญูช่วยเหลือกิจการของบิดาและมีความขยันเป็นอย่างยิ่ง

          2. พระนางมัลลิกาเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงทัดทานพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้เป็นพระสวามีมิให้กระทำบาป
ด้วยการฆ่าสัตว์บูชายัญ และทรงแนะนำให้พระสวามีให้พึ่งตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมและยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี พระนางจึงทรงเป็นที่รักและโปรดปรานของพระสวามีเป็นอย่างยิ่ง

          3. พระนางมัลลิกาทรงเป็นพุทธสาวิกาผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนา และช่วยคนอื่นให้เข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนาด้วย

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/Unit3/unit3-3.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:08:02

ความเห็นที่ 68

อนุโมทนาในบุญของพระนางมัลลิกาด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ขอให้มีภรรยาคนเดียว

สวยมากและดีงาม มีความกตัญญู และมั่นคงในพระพุทธศาสนา

ตลอดกาลนานเทอญ....

โดย : สีน้ำ | email : snowgirl@yahoo.com | วันที่ : 2013-04-28 08:07:50 | IP : XX

ความเห็นที่ 67
อุบาทว์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : อุกกาบาต | email : | วันที่ : 2012-07-08 10:45:10 | IP : 1.2.154.XX

ความเห็นที่ 66

เนื้อหาดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคร้า แจ่มสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย : NATTAKAN JANPHAGDEE | email : pretty_jung01@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-08 10:42:04 | IP : 1.2.154.XX

ความเห็นที่ 65

ตด

 

โดย : ไอคอล | email : | วันที่ : 2012-06-18 16:37:55 | IP : 110.49.240.XX

ความเห็นที่ 64
ชอบค่ะ ชื่อนี้เหมือนกันเลยค่ะ
โดย : มัลลิกา | email : paekang_19@hotmail.com | วันที่ : 2012-02-07 15:20:36 | IP : 202.29.80.XX

ความเห็นที่ 63

ทำไมเนื้อหาไม่ตรงกับในหนังสือ

โดย : พรรณทิวา | email : aonant_1011@hotmail.com | วันที่ : 2012-01-17 21:21:31 | IP : 110.49.250.XX

ความเห็นที่ 62
สนใจมากคะ
ฉันก็ชื่อเเบบนี้
โดย : นนท์ | email : non_lovenon@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-24 19:29:00 | IP : 180.180.19.XX

ความเห็นที่ 61
ขอบคุณมากค่ะตรงกับที่ค้นหาพอดีเลยค๊า
โดย : เด็ก ศ พ ว 402/18 | email : taek20121@hotmail.com | วันที่ : 2011-09-26 17:19:38 | IP : 110.49.233.XX

ความเห็นที่ 60
ได้รับข้อมูลเป์นประโยชน์ดีมากครับ ชอบคุณครับ
โดย : kiang | email : piyachote_4045@hotmail.com | วันที่ : 2011-09-25 22:08:43 | IP : 223.206.43.XX

ความเห็นที่ 59

เจ๋งเป้ง

โดย : nook | email : narinano-213@hotmail.com | วันที่ : 2011-09-16 15:35:36 | IP : 61.19.69.XX

ความเห็นที่ 58

เนื้อหาครบดีมาก

โดย : นุจรี | email : dondang02@gmail.com | วันที่ : 2011-08-16 16:18:34 | IP : 113.53.47.XX

ความเห็นที่ 57
มีเรื่องพระพุทธเจ้าหรือเปล่าคะ
โดย : หนูแฮมเตอร์ | email : | วันที่ : 2011-04-04 18:32:22 | IP : 202.29.108.XX

ความเห็นที่ 56
สนุกค่ะ

โดย : หนูแฮมเตอร์ | email : | วันที่ : 2011-04-04 18:30:13 | IP : 202.29.108.XX

ความเห็นที่ 55
มิ้นต์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง
โดย : ไนส์ | email : | วันที่ : 2011-04-04 18:22:39 | IP : 202.29.108.XX

ความเห็นที่ 54
m gr8 2 get thiz inform.  thx xo  much  na  krub^^
โดย : BEE | email : bryan_FCFADDEN@yahoo.u.s. | วันที่ : 2011-02-18 21:30:38 | IP : 125.27.42.XX

ความเห็นที่ 53
ดีค่ะ
โดย : มิ้นท์ | email : | วันที่ : 2011-01-31 18:42:38 | IP : 61.19.66.XX

ความเห็นที่ 52
     ขอบคุณมากนะค่ะ  กำลังหางานให้น้องสาว  ดูไม่ยาวมากเหมาะสำหรับทำ Powerpoint  ส่งอาจารย์ให้น้องทันพอดีเลยค่ะ   และผลงานอื่นมีอะไรบ้างค่ะเอาใจช่วยให้ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะค่ะ
โดย : นิ้ง | email : ning_pcc@hotmail.com | วันที่ : 2011-01-24 18:08:16 | IP : 111.84.24.XX

ความเห็นที่ 51
ดีจริงจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
โดย : 007 | email : | วันที่ : 2011-01-23 17:04:31 | IP : 118.175.199.XX

ความเห็นที่ 50
โดย : นักเรียน | email : tlt6148@msn.com | วันที่ : 2011-01-23 11:18:18 | IP : 182.93.172.XX

ความเห็นที่ 49

ขอบคุณมากคับ

โดย : Non | email : POtato-05364@hotmail.com | วันที่ : 2010-12-15 19:45:06 | IP : 1.46.191.XX

ความเห็นที่ 48

ขอบคุณมากนะค่ะเนื้อหาดีมากเลยได้งานส่งอาจารย์แล้ว  ส่ง...อาจารย์สมจิตร...

โดย : nan | email : nannee_122@hotmail.com | วันที่ : 2010-12-14 20:18:18 | IP : 115.87.137.XX

ความเห็นที่ 47
อยากรู้ผลงานค่ะ
โดย : anny | email : no_anny46@hotmail.com | วันที่ : 2010-12-06 19:43:34 | IP : 116.58.236.XX

ความเห็นที่ 46
โดย : 555 | email : | วันที่ : 2010-11-18 18:35:26 | IP : 61.7.185.XX

ความเห็นที่ 45
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
โดย : มุก | email : mook@123.com | วันที่ : 2010-11-17 09:52:31 | IP : 124.157.225.XX

ความเห็นที่ 44
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
โดย : มุก | email : mook@123.com | วันที่ : 2010-11-17 09:52:28 | IP : 124.157.225.XX

ความเห็นที่ 43
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
โดย : มุก | email : mook@123.com | วันที่ : 2010-11-17 09:52:27 | IP : 124.157.225.XX

ความเห็นที่ 42
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
โดย : มุก | email : mook@123.com | วันที่ : 2010-11-17 09:52:27 | IP : 124.157.225.XX

ความเห็นที่ 41
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
โดย : มุก | email : mook@123.com | วันที่ : 2010-11-17 09:52:24 | IP : 124.157.225.XX

ความเห็นที่ 39

ขอบคุณจริงๆค่ะ     อาจารย์เพิ่งสั่งให้ทำ เนื้อหาก็ตรงตามที่ต้องการ แต่จะดีกว่านี้ถ้าหากมีรูปด้วยนะคะ    

โดย : baby | email : | วันที่ : 2010-11-05 17:47:40 | IP : 182.232.125.XX

ความเห็นที่ 36

ชื่อเดียวกันก็เลยสนใจ

เกี่ยวกับพระนางมัลลิกา

โดย : มัลลิกา | email : ohae_3280@hotmail.com | วันที่ : 2010-10-24 11:38:07 | IP : 118.173.129.XX

ความเห็นที่ 35
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
โดย : บ้าๆ | email : | วันที่ : 2010-09-24 16:55:26 | IP : 58.9.87.XX

ความเห็นที่ 34

ดีๆๆๆๆมากๆๆเลยค่ะ

ต้องการพอดีเลย

 

โดย : ... | email : thewan23@hotmail.com | วันที่ : 2010-09-19 19:18:16 | IP : 180.180.17.XX

ความเห็นที่ 33

vfuadtekavduoyevjvode;lvuiaevvlsdv;'sdevgesdkjhvedvjdvhudvdved

vjedsvueklvedjoeugfkkvodfsvsd'dopvds;vd.slolsavd.iesdgdi

esiyhgvservbdpsgvsedxnzcioe[efihyesifes/.;po]geuygwqp4gegejoguewgfeoiwewgfhekjshyfgkegfheiyfhgw.

โดย : jsdfoiu | email : esgfeioegklu@hotmal.com. | วันที่ : 2010-09-13 09:38:47 | IP : 203.172.197.XX

ความเห็นที่ 32

ขอบคุณมากๆคับ

แฟนผมถามผมเมื่อวานเอง

ผมได้คำตอบแล้ว  เย้..............

โดย : P.K | email : | วันที่ : 2010-09-02 21:34:17 | IP : 118.173.22.XX

ความเห็นที่ 29

สวยมากเลยยยยยยยยยยยย

โดย : Krannika_kookie | email : Krannika_kookie@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-24 10:26:23 | IP : 118.172.86.XX

ความเห็นที่ 27
ขอบคุณ   ครูสั่งมาพอดี 
โดย : มิกิจัง | email : mink_ka_mink@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-16 10:57:17 | IP : 110.164.232.XX

ความเห็นที่ 26

ขอบใจมากๆค่ะ ครูเพิ่งสั่งมาเหมือนกัน โฮ๊ะๆๆๆ ;p

แต่ก็ไม่ทำ 5555

โดย : HARMONIZE | email : my-mean-106@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-07 18:35:27 | IP : 183.89.116.XX

ความเห็นที่ 25

ขอบคุนมากๆๆๆๆค๊ะ!

ครุเพิ่งสั่งงานอย่างนิเป๊ะเลย

โดย : แฟนต้า | email : | วันที่ : 2010-07-01 19:32:22 | IP : 58.9.2.XX

ความเห็นที่ 24
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
โดย : kimdozo | email : arshavin23za@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-01 17:59:34 | IP : 125.26.91.XX

ความเห็นที่ 23
ขอบคุนมากๆค๊ะ
โดย : แอปเปิ้ล | email : ap_ple1@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-30 18:36:19 | IP : 114.128.179.XX

ความเห็นที่ 22

ดี   น่าศึกษาเรียนรู้

โดย : 000 | email : _@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-23 09:01:05 | IP : 61.7.128.XX

ความเห็นที่ 21
สยบงสนวสาส
โดย : ยยสบสยบ | email : hgygkgy77@gft6yu655.com | วันที่ : 2010-05-31 20:07:35 | IP : 113.53.21.XX

ความเห็นที่ 20

ขอบคุน น้า

 

โดย : GRACE | email : chonticha-30@hotmail.com | วันที่ : 2010-05-19 14:08:16 | IP : 119.42.95.XX

ความเห็นที่ 19

ขอบคุงมักกกกกกกกกกกกกเลย

แตอยากจะได้ข้อมูลมากๆกว่านี้

ถ้าได้ภาพด้ยนะเยี่ยมไปเลยจร้า

โดย : เอมจัง | email : eur_@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-13 14:11:18 | IP : 118.175.178.XX

ความเห็นที่ 18

 ขอบคุณมากๆ  ถ้าจะให้ดีของภาพด้วยนะ

โดย : ง่ายๆ | email : | วันที่ : 2010-02-07 19:04:11 | IP : 115.67.156.XX

ความเห็นที่ 17

 ขอบคุณมากๆ  ถ้าจะให้ดีของภาพด้วยนะ

โดย : ง่ายๆ | email : | วันที่ : 2010-02-07 19:04:07 | IP : 115.67.156.XX

ความเห็นที่ 16

กำลังต้องการเลย

ขอบคุณค่ะ

โดย : ตัวยุ่ง | email : | วันที่ : 2010-01-30 13:35:33 | IP : 125.26.248.XX

ความเห็นที่ 15
ขอบคุณมากๆเลยนะตะ
โดย : ขอบคุณ | email : | วันที่ : 2010-01-17 19:39:22 | IP : 222.123.48.XX

ความเห็นที่ 14

ขอบคุณมากค่ะ

โดย : RIN | email : | วันที่ : 2010-01-04 22:50:38 | IP : 58.9.166.XX

ความเห็นที่ 13
เรื่องพระนางมาลิกาฬหความรู้เกี่ยวกับปรัวัติคาสตร์มากค่ะ   ขอบคูณค่ะ
โดย : คนสวยค่ะ | email : | วันที่ : 2010-01-03 13:24:13 | IP : 125.26.143.XX

ความเห็นที่ 12
โดย : อีหล่า | email : | วันที่ : 2010-01-03 13:21:37 | IP : 125.26.143.XX

ความเห็นที่ 11
ขอบคุณค่ะ    ได้ข้อมูลแล้ว  เย้ๆๆๆ
โดย : มิมิ | email : | วันที่ : 2009-12-30 00:02:04 | IP : 119.31.13.XX

ความเห็นที่ 10
สุดยอดเลยคะ
โดย : ตัวเล็ก | email : ae_zza@hotmail.com | วันที่ : 2009-12-15 11:02:54 | IP : 118.175.66.XX

ความเห็นที่ 9
ตรงกับงานที่ทำค่ะ
โดย : เอลม่อน | email : | วันที่ : 2009-12-07 20:50:01 | IP : 113.53.22.XX

ความเห็นที่ 8
ไฟล์:The Death of Cleopatra arthur.jpg
โดย : จยยย | email : aoy@hotmail.com | วันที่ : 2009-12-04 17:54:38 | IP : 125.25.28.XX

ความเห็นที่ 7
สุดยอดอ่ะ  อาจารย์พี่แน็ปสั่งมาพอดี 
โดย : โนเนม พิจิตรพิทยาคม | email : | วันที่ : 2009-12-03 19:22:22 | IP : 61.19.65.XX

ความเห็นที่ 6

ขอบคุณค่ะกำลังต้องการเลยยยยยยยยยยยย

โดย : noname | email : ALONE_brabra@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-18 14:50:38 | IP : 119.42.98.XX

ความเห็นที่ 5

ขอบคุณมากนะคะ ตรงกับงานเลย

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ มีประโยชน์มาก

โดย : Yellow_kn@shinee-TH | email : | วันที่ : 2009-11-16 02:47:08 | IP : 118.174.25.XX

ความเห็นที่ 4
โดย : blue6585 | email : blue6585@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-04 16:35:34 | IP : 118.174.29.XX

ความเห็นที่ 3
จาบ้าตาย ยย ย แล้ววว วว
โดย : ผู้ที่รักเทอตลอดมา | email : | วันที่ : 2009-09-23 12:35:31 | IP : 114.128.102.XX


1 2 Next Page >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com