Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 สุชีพ ปุญญานุภาพ

 สุชีพ ปุญญานุภาพ

                   สุชีพ ปุญญานุภาพ เดิมชื่อ บุญรอด สงวนเชื้อ เกิด ณ บ้านในตลาดบางไทรป่า ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางปลา (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางเลน) จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2460 บิดาชื่อ อ่วม สงวนเชื้อ มารดาชื่อ ทองคำ แต่เดิมมีอาชีพเป็นชาวสวน อยู่ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายหลังเปลี่ยนอาชีพไปประกอบการค้า ขายผ้า และของใช้ที่จำเป็นสำหรับชาวชนบท ณ ตลาดบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

         มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 12 คน ท่านเป็นคนที่ 11 เหลือแต่เพียงท่านคนเดียว นอกนั้นถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย ท่านจึงได้ชื่อว่า “บุญรอด” จากนั้นเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จบชั้นประถมปีที่ 5 จึงได้ศึกษาภาษาบาลีที่วัดกันมาตุยาราม อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร แล้วกลับไปบรรพชาที่วันสัมปทวน โดยมีท่านเจ้าคุณพระปฐมนคราจารย์ พระอาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นศึกษาภาษาบาลี จนได้เปรียญธรรม 7 ประโยคโดยไม่ตกเลย เมื่ออายุครบ จึงได้อุปสมบท ณ อุโบสถวัดกันมาตุยาราม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2480 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปฐมนคราจารย์ (วงศ์ โอทาตวณฺโณ) วันสัมปทวน จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระครูธรรมานุกูล (กลิ้ง เกสโร) วัดกันมาตุยาราม เป็นอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า “สุชีโว” ในนาม “พระมหาบุญรอด สุชีโว” หลังจากอุปสมบทได้ 3 พรรษา ก็สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เมื่อ พ.ศ. 2482

          ท่านได้ศึกษาภาษาบาลีจนได้เปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว จึงได้อุทิศตนให้กับงานการคณะสงฆ์ จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระศรีวิสุทธิญาณ”และมีบทบาทสำคัญในการร่วมก่อตั้งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในฐานะเลขาธิการสภาการศึกษาฯ

          จากนั้นเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2495 ท่านได้ลาสิกขาบท ในตอนแรกท่านประกอบอาชีพส่วนตัวด้วยการศึกษาค้นคว้าและเชียนหนังสือทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ด้วยการที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ท่านได้รับเชิญจาก ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่ง เป็น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2501 ในชณะที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีฯ ท่านได้รับคำสั่งบรรจุเป็น ว่าที่เรือตรี ในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2499 ต่อมาได้ปลดว่าที่โดยรับสัญญาบัตรยศเป็นเรือตรีเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2500 ได้รับเลื่อนยศเป็น ว่าที่นาวาตรีสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือและกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอยืมตัวไปปฏิบัติราชการในสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงวัฒนธรรม ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501

          หลังจากที่ท่านได้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี ก็ได้รับเชิญจากพลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของ อ.ส.ท. ใน พ.ศ. 2506 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้อำนวยการ อ.ส.ท. พ.ศ. 2508 ตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ พ.ศ. 2510 ตำแหน่งผู้ชช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ และ พ.ศ. 2519 ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริม ของ อ.ส.ท. จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2520
ทางด้านครอบครัว เมื่อท่านได้ลาสิกขาได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ได้สมรสกับคุณเพ็ญสุข ศิวดิตถ์ ชาวกรุงเทพมหานคร มีบุตรธิดารวม 4 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย 2 คน ตามลำดับ ปัจจุบัน บุตรธิดาทุกคนจบการศึกษา ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานมั่นคง ท่านได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 สิริอายุได้ 83 ปี 21 วัน

 เกียรติคุณ

- พ.ศ. 2525 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2539 - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.สง 2540 - ได้รับเลือกเป็นคนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ ในด้าน ผู้ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- พ.ศ. 2542 - ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์

ผลงานด้านวรรณกรรม

         ผลงานด้านวรรณกรรมของท่านมีมากมายหลายประเภท ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างประกอบที่สำคัญ วิสาชบูชาคำฉันท์ มาฆบูชาคำโครง นิราศบางไทรป่า วิสาขสุภาษิต สุภาษิตสั้น ๆ หลักพระพุทธศาสนา วิธีคิดธรรมะ ศาสนาในธรรมชาติ พระพุทธศาสนากับปัญหาชีวิต สิ่งที่เรามักมองข้ามไป เรื่องให้โอวาทพระราหุล สหประชาชาติกับพุทธศาสนิกชน ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ลีลาชีวิต และประเภทตำราสำคัญคือ พระไตรปิฏกฉบับสำหรับประชาชน พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ประวัติศาสตร์ศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบ วัฒนธรรมวิทยา พระพุทธศาสนาในแง่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

คุณธรรมที่เป็นแบบอย่าง

        ท่านสุชีพ ปุญญานุภาพ ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนาจน
แตกฉาน และวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นจนใช้การได้ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา มุ่งมั่นผลิตวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งส่วนที่เป็นตำรา วิชาการ นวนิยายอิงหลักธรรม และเรื่องสั้น รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยเรื่อง ผลงานด้านวรรณกรรมเหล่านั้นล้วนทรงคุณค่า เป็นมรดกของสังคมสืบไป

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/Unit4/unit4-12.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:26:01

ความเห็นที่ 2
อยากรู้คติของทานสุชีพค่ะsmilesmile
โดย : อีฟ | email : if-fc24216@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-24 17:21:04 | IP : 101.108.228.XX

ความเห็นที่ 1
อยากทราบคติประจำใจของท่านสุชีพว่าอย่างไรค่ะ
โดย : เอ็ม | email : blackandwin@gmail.com | วันที่ : 2009-07-16 13:29:10 | IP : 202.29.86.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com