Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 อปริหานิยธรรม 7

อปริหานิยธรรม 7
   อปริหานิยธรรม 71 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์คือ
ฝ่ายบ้านเมือง
   1.  หมั่นประชุมกันเนืองนิจ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอ  เพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์  เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่งความเจริญ  ไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ่น ปัญหาลูกไปติดยาเสพย์ติด ก็จะไม่เกิดขึ้น  ในสถานที่ทำงาน  หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง  งานก็จะราบรื่น  หากมีข้อผิดพลาด  ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
   2.  พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทำกิจที่ควรทำ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะทำงานอะไรก็สำเร็จได้ เช่นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน     เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะทำลงไปด้วยความเต็มใจ
   3.  ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง  ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้
   4.  เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้ใหญ่เกิดก่อน  ผ่านประสบการณ์มามากกว่า  ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้นำ   ถ้าเราให้การเคารพและเชื่อฟังผู้นำ  สังคมก็จะไม่วุ่นวาย  เช่น  ถ้าลูกเชื่อฟัง  พ่อ แม่ ก็จะเป็นคนดีได้เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหน  อยากลูกตนเองให้ชั่ว
   5.  ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี  สตรีถือว่าเป็นเพศแม่  เป็นเพศที่อ่อนแอ  บุรุษควรให้เกียรติให้ การยกย่อง  ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก  ถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น
   6.  สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญในศาสนา เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน เช่น การเคารพพระปฐมเจดีย์
   7.  ให้การอารักขา  คุ้มครอง  อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์  คือการคุ้มครองบรรพชิต   ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  เช่น  การทำบุญด้วยปัจจัย  4  เป็นต้น
 
ฝ่ายพระสงฆ์
   1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ในกิจของสงฆ์ที่ต้องทำร่วมกันไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ เช่น การทำอุโบสถสังฆกรรม
   2. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทำกิจที่สงฆ์ต้องทำการประชุมถือว่าเป็นกิจที่สงฆ์ต้องทำร่วมกัน แต่การที่จะให้สงฆ์ทุกรูปยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อความสามัคคีก็จะต้องอาศัยความพร้อมเพรียงกันทุก ๆ ครั้ง เช่น การทำพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ 9 รูป ก็ต้องมาพร้อมกันจึงจะทำพิธีกรรมได้
   3. ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มเลิกสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ ถือว่าสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตาม
   4. เคารพนับถือและรับฟังถ้อยคำของภิกษุผู้ใหญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้อำนาจแก่ผู้ที่มีความสามารถตามบรรดาศักดิ์ เช่น ภิกษุผู้ใหญ่สังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   5. ไม่ลุอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น เพราะพระสงฆ์ตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหา ความอยากมีอยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้น จึงจะเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป
   6. ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ต้องมีชีวิตเรียบง่าย มุ่งแสวงหาธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อื่น
   7. ตั้งใจอยู่ว่า เพื่อนภิกษุสามเณร เป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข คือ พระสงฆ์ต้องใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพื่อสังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่อม

http://www.nayoktech.ac.th/~amon/in5_2.html

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:48:48

ความเห็นที่ 30
โดย : geaiyvmfimx | email : qdqlvc@mwunlf.com | วันที่ : 2013-08-27 08:51:42 | IP : XX

ความเห็นที่ 29
โดย : qglsiwmhu | email : bfvopx@ndwcdg.com | วันที่ : 2013-07-13 11:14:25 | IP : XX

ความเห็นที่ 28
กากจุงเบยค่ะ
โดย : ปั้นครับ | email : | วันที่ : 2013-02-24 19:50:55 | IP : XX

ความเห็นที่ 27
กาก ใชไมไดจรง
โดย : jesus | email : | วันที่ : 2012-07-24 22:06:25 | IP : 110.168.95.XX

ความเห็นที่ 26

มีอีกมั๊ย...............อยากได้เยอะๆ

โดย : รักชาติ | email : | วันที่ : 2012-06-09 10:35:24 | IP : 49.228.43.XX

ความเห็นที่ 25
โดย : xltfhux | email : vagzxv@zgsoeo.com | วันที่ : 2012-03-25 23:09:32 | IP : 84.196.17.XX

ความเห็นที่ 24
ถ้าไม่มีไฟล์นี้ก้อดี
โดย : ฟีล์มลูกไอนัน | email : pavit2011@live.com | วันที่ : 2012-01-31 19:51:56 | IP : 180.180.237.XX

ความเห็นที่ 23
โดย : minhwbww | email : vmfkil@zzmtad.com | วันที่ : 2011-11-14 02:42:20 | IP : 109.73.78.XX

ความเห็นที่ 22
โดย : czibvqbncwt | email : eyxmlv@bcjvey.com | วันที่ : 2011-09-17 05:53:01 | IP : 69.36.48.XX

ความเห็นที่ 21

อิอิอิอิอิอิอิอิอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

โดย : นดสยบบๆๆๆๆๆๆ | email : | วันที่ : 2011-04-06 13:55:35 | IP : 118.174.64.XX

ความเห็นที่ 20
โดย : ykqxac | email : oohpup@gueerz.com | วันที่ : 2011-01-20 20:20:53 | IP : 211.103.156.XX

ความเห็นที่ 19
โดย : trqhgvwzc | email : iiojqz@pwzxnr.com | วันที่ : 2011-01-18 04:29:57 | IP : 125.75.204.XX

ความเห็นที่ 18
ได้ความรู้ม๊ากมากเลยอับ  อะคิ      
โดย : เด็ก p.t.l | email : | วันที่ : 2011-01-12 18:51:38 | IP : 222.123.28.XX

ความเห็นที่ 17

ไตรสิกขา?ข้อไหน?สำคัญกว่ากัน  ช่วยกันส่องแสงแห่งปัญญานำพาสู่การปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมในใจของทุกคนยิ่งๆขึ้นไป สาธุๆอนุโมทามิฯ

โดย : ปัญจขันโธ ภิกขุ (ป.ธ.๙) | email : chinavon1@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-31 14:09:37 | IP : 115.67.13.XX

ความเห็นที่ 16

ขอบคุณครับได้ความรู้เยอะเลย

โดย : หยง | email : numpol081236@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-29 11:54:21 | IP : 182.52.189.XX

ความเห็นที่ 15

ขอบคุณมั๊กมากค่ะ

โดย : nnn | email : Ney_ch2537@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-26 14:07:23 | IP : 182.93.196.XX

ความเห็นที่ 13
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ smile
โดย : บอย | email : | วันที่ : 2010-08-12 19:12:52 | IP : 113.53.90.XX

ความเห็นที่ 12
ก็ดีค่ะ
โดย : m | email : | วันที่ : 2010-08-08 15:19:44 | IP : 125.26.236.XX

ความเห็นที่ 11
thank you
โดย : nay | email : nay_jeedza@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-28 20:39:29 | IP : 110.49.193.XX

ความเห็นที่ 7
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ  อิอิ
โดย : baby pooh ^^ | email : netza1994@hotmail.com | วันที่ : 2010-05-30 13:53:00 | IP : 125.26.173.XX

ความเห็นที่ 6
แต้งคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย : ยุ่น | email : jj6069@windowslive.com | วันที่ : 2010-02-21 16:15:03 | IP : 125.26.116.XX

ความเห็นที่ 5
ขอบคุนค่ะอยากได้พอดี606
โดย : เมย | email : | วันที่ : 2009-11-19 09:45:56 | IP : 113.53.109.XX

ความเห็นที่ 4

ได้ความรู้นะค่ะ

โดย : นาจร้า | email : Love_nanomi@hotmail.com | วันที่ : 2009-09-08 18:03:45 | IP : 124.157.133.XX

ความเห็นที่ 3

เนื้อหาน้อยมาก

โดย : ann | email : annlovetop@thaimail.com | วันที่ : 2009-08-12 09:11:28 | IP : 110.49.176.XX

ความเห็นที่ 2
ดรีจัยจางเรยงานเส็ดเพราะไฟล์นี้แต๊ .. แต๊ ..  ขอบคุงกรั๊ฟ..
โดย : แตง | email : tang_tpbs999@hotmail.com | วันที่ : 2009-08-04 20:17:57 | IP : 61.91.162.XX

ความเห็นที่ 1

มีฟามรู้เยอะดีจังเยย  กัมรังอยากดั้ยข้อมูนอยู่พอดรี  ขอบคุนมากเรยกั๊ฟ...

โดย : แตง | email : tang_tpbs999@hotmail.com | วันที่ : 2009-08-04 20:15:22 | IP : 61.91.162.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com